Algemene Voorwaarden van RVM Afbouw

Artikel 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. RVM Afbouw: RVM Afbouw of haar rechtsopvolger;
 2. Opdrachtgever: degene die aan RVM Afbouw opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, en/of het leveren van zaken en behalve deze ook diens vertegenwoordiger, gemachtigde en rechtverkrijgende;
 3. Offerte-aanvrager: degene die aan RVM Afbouw een offerte heeft aangevraagd;
 4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door RVM Afbouw uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht aannemen en uitvoeren van stukadoorswerkzaamheden t.b.v. wanden, plafonds, alsmede renovatie, onderhoud, reparatie en restauratie, spuitwerk, sierpleisterwerk en airless-spuitwerk voor zowel binnen als buiten, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.
 5. Ingeval RVM Afbouw als opdrachtgever optreedt, dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen: 1. Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers op verzoek over een geldende (model-)overeenkomst te beschikken en dienen altijd een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen.Bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.
 6. Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan RVM Afbouw kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten die RVM Afbouw met de opdrachtgever sluit.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle meerwerk, waaronder wordt verstaan hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het overeengekomen wordt geleverd of uitgevoerd. In het algemeen zal voor de uitvoering van meerwerk de voorafgaande opdracht van de opdrachtgever worden gevraagd, doch indien onmiddellijke uitvoering van meerwerk noodzakelijk is wordt de opdracht daartoe in de oorspronkelijke opdracht geacht te zijn begrepen en kunnen de kosten daarvan in rekening van de opdrachtgever worden gebracht.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen. Eventuele verwijzingen naar de eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden RVM Afbouw niet, tenzij deze schriftelijk aan RVM Afbouw zijn gecommuniceerd en schriftelijk uitdrukkelijk door RVM Afbouw zijn aanvaard.
 4. Een overeenkomst tussen partijen gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan, of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 3: OFFERTES

 1. Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. RVM Afbouw is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de offerte afwijkende aanvaarding RVM Afbouw niet. De overeenkomst komt in dat geval tot stand conform de offerte van, RVM Afbouw tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na de datum van de schriftelijke bevestiging RVM Afbouw zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
 3. Afbeeldingen, berekeningen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken en zijn nimmer voor details bindend.
 4. Alle bescheiden en bijlagen zijn en blijven eigendom van RVM Afbouw. Zij mogen zonder toestemming van RVM Afbouw nimmer aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van RVM Afbouw terstond te worden teruggegeven.
 5. Indien een offerte niet wordt gevolgd door een opdracht aan RVM Afbouw zal de offerte-aanvrager, de desbetreffende offerte met de daarbij eventueel gevoegde ontwerpen, tekeningen, en verdere documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaat dat de offerte aanvrager van de offerte geen gebruik zal maken, aan RVM Afbouw retourneren.
 6. Indien offertes zijn gebaseerd op gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken en deze onjuist blijken te zijn komen alle daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten.
 2. Als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst gelden onder meer een schriftelijke mededeling van de opdrachtgever, en/of een schriftelijke opdrachtbevestiging van RVM Afbouw en, in het geval van een mondelinge overeenkomst, kennisname van de opdrachtgever van het feit dat RVM Afbouw met de werkzaamheden is begonnen of de zaken heeft geleverd zonder dat de opdrachtgever daartegen binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd.

Artikel 5: LEVERING

 1. De werkzaamheden zullen worden verricht, en/of de zaken zullen worden geleverd binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar betreft altijd een indicatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen termijn gaat in zodra RVM Afbouw met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen, en/of een overeengekomen vooruitbetaling heeft ontvangen.
 2. Na oplevering van het werk dienen afvalmaterialen en dergelijke te worden afgevoerd door de opdrachtgever zelf. Slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal RVM Afbouw na het opleveren van het werk de afvalmaterialen en dergelijke tegen een overeengekomen meerprijs afvoeren.
 3. De termijnen worden opgegeven bij benadering. Overschrijding ervan geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij de wet zich daartegen verzet en/of ontbinding van de opdracht
 4. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: VOORZIENINGEN TE TREFFEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:

-de werkzaamheden en voorzieningen, welke volgens de overeenkomst door of namens hem dienen te worden verzorgd tijdig gereed zijn, zodat de door RVM Afbouw te verrichten werkzaamheden geen vertraging oplopen;

– indien werd overeengekomen dat RVM Afbouw de werkzaamheden bij de opdrachtgever of elders moet verrichten, RVM Afbouw zijn werkzaamheden kan aanvangen zodra hij op de plaats van de werkzaamheden is aangekomen, alsmede dat RVM Afbouw in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden gedurende de normale werkuren te verrichten en bovendien buiten de normale werkuren indien RVM Afbouw zulks noodzakelijk acht, mits RVM Afbouw zulks tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;

– er op de plaats van de werkzaamheden desverlangd een afsluitbare gelegenheid is voor de opslag van materiaal en gereedschappen;

– de plaats van de werkzaamheden aan de door de daaraan door de wet of anderszins gestelde eisen voldoet. In ieder geval dient er een vlakke, droge en schone (vrij van kalkcement- en los liggende delen) obstakelvrije ondergrond van de te beleggen ruimtes, tevens dienen de te behandelen ruimtes leeg (vrij van meubilair) en schoon te worden aangeboden en dient de werktemperatuur minimaal 5 graden Celsius te bedragen;

– RVM Afbouw tijdig en kosteloos kan beschikken over de ter plaats aanwezige hulpmiddelen, zoals elektriciteit, en water.

 1. Indien ruimtes naar de mening van RVM Afbouw te veel vocht bevatten is RVM Afbouw gemachtigd het werk op te schorten, zonder dat opdrachtgever hieraan eventuele schadevergoedingen kan verbinden.
 2. Eventuele extra kosten, veroorzaakt doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken worden geacht te zijn verricht cq. geleverd, nadat zij volledig zijn uitgevoerd cq. geleverd en/of aan de opdrachtgever daar van mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na de uitvoering cq. levering en/of mededeling schriftelijk bericht geeft dat en waarom hij met de verrichte werkzaamheden cq. geleverde zaken niet akkoord gaat.
 2. RVM Afbouw is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van RVM Afbouw een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 3. Rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens RVM Afbouw vervallen door verloop van één jaar na uitvoeringsdatum.

Artikel 8: MATERIALEN

 1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt;
 2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door RVM Afbouw door geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
 3. Artikel 9: ANNULEREN
 4. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door RVM Afbouw reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens RVM Afbouw gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan RVM Afbouw een schadeloosstelling van 1/3 deel van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn (met een minimum van € 200 exclusief BTW);
 5. Opdrachtgever is voorts verplicht RVM Afbouw te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
 6. Onverminderd het vermelde in de vorige leden van dit artikel behoudt RVM Afbouw zich alle recht voor om volledige nakoming van de overeenkomst en /of volledige schadevergoeding te vorderen.
 7. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Artikel 10: PRIJZEN
 9. De prijzen van RVM Afbouw zijn steeds exclusief B.T.W en in Euro’s. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en B.T.W., kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.
 10. Bij uitvoering van het werk in het winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Bij omvangrijke opdrachten kan door RVM Afbouw aan opdrachtgever het verzoek gedaan worden voor een aanbetaling welke dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden. De omvang van deze aanbetaling zal o.a. afhankelijk zijn van de benodigde hoeveelheid materiaal die vooraf besteld moet worden door RVM Afbouw en zal vooraf nader gespecificeerd worden in de offerte.
 12. Artikel 11: BETALING a. De aanbetaling voor de te verrichten werkzaamheden vanaf € 2.000 (excl. B.T.W.) dient te geschieden binnen 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden en dient gestort te worden op een bankrekening van RVM Afbouw. De aanbetaling bedraagt 25% van de aanneemsom, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De resterende openstaande factuur wordt afgerekend bij oplevering of gedeeltelijke oplevering van het werk zoals van te voren overeengekomen, of anders in overleg met RVM Afbouw. Tenzij schriftelijk anders werd overeen gekomen dienen opdrachtgevers hun factuur te voldoen binnen 14 dagen ondanks ontevredenheid bij de klant over eventuele reparaties dient de factuur altijd eerst volledig te worden voldaan waarna daarna een afspraak kan worden gemaakt voor een eventuele oplossing.
 13. De vordering tot betaling van de prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn onder curatele stelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen wordt gelegd, alsmede indien bewind over een (deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, de opdrachtgever of,( indien deze in een vennootschap onder firma of besloten vennootschap in liquidatie verkeert,) wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
 14. Wanneer betaling niet plaats vindt op de overeengekomen dag is RVM Afbouw gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ten bedrage van 3% per maand – gerekend vanaf de factuurdatum, over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
 15. RVM Afbouw is voorts gerechtigd alle incassokosten van de opdrachtgever te vorderen, die door niet of niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- te vermeerderen met de B.T.W.
 16. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is RVM Afbouw, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn, zijn betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever daartoe desverzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door RVM Afbouw te stellen redelijke termijn. Indien de opdrachtgever met zodanige zekerheidstelling in gebreke blijft heeft RVM Afbouw het recht de overeenkomst te ontbinden.
 17. Artikel 12: OVERMACHT
 18. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van RVM Afbouw onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers van RVM Afbouw, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van RVM Afbouw of diens leveranciers.
 19. Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID
 20. RVM Afbouw is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van RVM Afbouw, met dien verstande dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waartegen RVM Afbouw is verzekerd, en maximaal tot het bedrag dat gedekt wordt door die verzekering.
 21. RVM Afbouw is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. Onder schade wordt mede, doch niet uitsluitend, geacht te zijn begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.
 22. RVM Afbouw is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden.
 23. RVM Afbouw is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door advies en/of voorlichting door RVM Afbouw.
 24. De opdrachtgever vrijwaart RVM Afbouw voor aanspraken van derden wegens schade, welke schade (in)direct is veroorzaakt door werkzaamheden van RVM Afbouw.
 25. Indien RVM Afbouw gebruik maakt / genoodzaakt is gebruik te maken van materialen / hulpmiddelen verstrekt door de opdrachtgever of derden aangetrokken door de opdrachtgever, is RVM Afbouw op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van foutief gebruik van het desbetreffende materiaal. Ook schade die voortvloeit uit slecht onderhoud van dit materiaal valt op generlei wijze te verhalen op RVM Afbouw;
 26. RVM Afbouw is niet aansprakelijk voor wanden en/of plafonds die ongerechtigheden bevatten, welke een nadelige invloed kunnen hebben op het resultaat van de door RVM Afbouw geleverde werkzaamheden;
 27. RVM Afbouw is niet aansprakelijk, indien er uitzetting, krimp en/of naadvorming optreedt veroorzaakt door te droge lucht en/of overdadige vochtigheid, bij het niet voldoende ventileren van de ruimtes waarin de werkzaamheden zijn verricht.
 28. RVM Afbouw is niet aansprakelijk voor schade aan schilderwerk van kozijnen waarvan de verf loslaat bij het verwijderen van de beschermende tape welke wordt aangebracht ten behoeve van de verrichte werkzaamheden.
 29. RVM Afbouw kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de keuze van de opdrachtgever van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct opdrachtgever RVM Afbouw aansprakelijk kan stellen.
 30. Artikel 14: GARANTIE a. RVM Afbouw staat gedurende een periode van 1 jaar na oplevering van stukadoors en afbouw werken in voor een goede kwaliteit daarvan.
 31. RVM Afbouw staat in voor de deugdelijkheid van de door haar te verrichten werkzaamheden.
 32. Bij gebleken ondeugdelijk verrichte werkzaamheden of geleverde zaken heeft RVM Afbouw de keus, hetzij de werkzaamheden te herstellen, hetzij de opdrachtgever een korting op de koopprijs te verlenen. De opdrachtgever zal RVM Afbouw ten allen tijde in de gelegenheid stellen de herstelwerkzaamheden te verrichten.
 33. Op RVM Afbouw rust vorenstaande verplichting niet indien de gebreken of defecten zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, of door oorzaken die zich voordoen na onderhoud en/of reparatie door anderen dan RVM Afbouw, alsmede in geval sprake is van gebreken ontstaan door andere oorzaken die buiten de controle van RVM Afbouw vallen.
 34. Artikel 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 35. Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op
 36. opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met RVM Afbouw gesloten overeenkomsten is nagekomen:
 37. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
 38. De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door RVM Afbouw verrichte of te verrichten diensten;
 39. Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
 40. RVM Afbouw is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens RVM Afbouw niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500 (zegge: vijfhonderd euro) exclusief B.T.W. voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
 41. Het is RVM Afbouw toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 42. RVM Afbouw behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
 43. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en
 44. calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
 45. Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van RVM Afbouw worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van RVM Afbouw, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan RVM Afbouw voorbehouden.
 46. Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 47. Op alle overeenkomsten en/of offertes tussen RVM Afbouw en de opdrachtgever en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing.
 48. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten en/of offertes waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden beslecht door de daarvoor bevoegde rechter.
 49. Artikel 17: WIJZIGING DEPOT Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. RVM Afbouw houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen. Een exemplaar van de geldende algemene voorwaarden wordt op verzoek door RVM Afbouw toegezonden.
 50. Artikel 18: SLOTBEPALING
 51. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij RVM Afbouw.